Doel van de applicatie Talkin

VOOR DE BEËDIGD TOLKEN

Met deze applicatie kunnen beëdigd tolken hun beschikbaarheden kenbaar maken aan diensten die gebruik maken van de diensten van beëdigd tolken (Justitie, politie…). M.a.w. de applicatie helpt de beëdigd tolken om hun tijd te organiseren en aan te geven wanneer ze al dan niet kunnen werken. De beëdigd tolken geven in de applicatie aan:

  • Wie ze zijn (talen, woonplaats, contactgegevens,…) en

  • Wanneer ze beschikbaar zijn.

.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

VOOR POLITIE/JUSTITIE

De diensten die een beëdigd tolk zoeken, kunnen aan de hand van de Talkin applicatie en gegevens een beëdigd tolk uitkiezen op basis van beschikbaarheden, taal en locatie.

KENMERKEN VAN DE APPLICATIE

De interface is beschikbaar als webapplicatie via internet en beschikbaar in drie talen (Nederlands, Frans en Engels).

De beëdigd tolk maakt zijn profiel (grotendeels) zelf aan: telefoonnummer, beschikbaarheid, commentaar… 
Een aantal gegevens van het profiel van de beëdigd tolk ligt echter vast.
Het volledige overzicht van de beschikbaarheden is enkel zichtbaar voor de beëdigd tolk die de beschikbaarheden ingevoerd heeft.

De 'afnemer' (Politie, Justitie…) beschikt enkel over de zoekfunctie en kan geen gegevens veranderen.
De privacy van de beëdigd tolken wordt beschermd. 
Hun adres wordt niet vermeld, enkel de postcode.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden webapplicatie (Talkin)

Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de webapplicatie (Talkin). Door het installeren van de webapplicatie (Talkin) gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de erin vervatte privacy policy. De webapplicatie (Talkin) wordt uitgegeven door de vzw Lextra Lingua (maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 675, 3010 Leuven).

 

Intellectuele eigendom

De vzw Lextra Lingua verleent de gebruikers hierbij een niet-exclusieve en herroepbare licentie om de webapplicatie (Talkin) te gebruiken voor hun persoonlijke, niet-commerciële gebruik in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Alle intellectuele eigendomsrechten op de webapplicatie (Talkin) en haar inhoud, waaronder software, afbeeldingen en databanken, zijn en blijven de eigendom van de vzw Lextra Lingua. De gebruiker mag de webapplicatie (Talkin) niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins aanpassen.

 

De gebruiker van de webapplicatie (Talkin) die op de webapplicatie (Talkin) een profiel aanmaakt, verbindt er zich toe enkel getrouwe gegevens in te brengen, gegevens die overeenkomen met de situatie van die gebruiker op dat ogenblik. De gebruiker van de webapplicatie (Talkin) die op die webapplicatie een profiel aanmaakt, voert daarbij een aantal gegevens in die ook in het nationale register voor vertalers/tolken voorkomen; de gebruiker verbindt er zich toe dat die vermelde gegevens altijd overeenkomen met de overeenkomstige gegevens in het nationale register voor vertalers/tolken

Nationale register voor vertalers/tolken (Wet van 10 april 2014 - Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken)

 

Wijziging van de webapplicatie (Talkin) en de gebruiksvoorwaarden en beëindiging van de gebruiksrechten op de webapplicatie

De vzw Lextra Lingua kan op elk ogenblik nieuwe versies van de webapplicatie (Talkin) uitbrengen, al dan niet met gewijzigde functionaliteiten en gebruikswijzen. De vzw Lextra Lingua kan deze gebruiksvoorwaarden veranderen mits een eenvoudige kennisgeving. Indien de gebruiker niet instemt met de wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden, dan eindigt het gebruiksrecht van de gebruiker op Talkin en dient de gebruiker het gebruik van de webapplicatie (Talkin) te staken. De vzw Lextra Lingua kan het gebruiksrecht van de gebruiker van de webapplicatie (Talkin) op elk moment beëindigen met een eenvoudige kennisgeving. In dat geval wordt de licentie beëindigd en moet de gebruiker elk gebruik van de webapplicatie (Talkin) staken.

 

Privacy

De vzw Lextra Lingua verwerkt uw persoonsgegevens om het gebruik van de webapplicatie (Talkin) mogelijk te maken. De  vzw Lextra Lingua/Talkin zal nooit gegevens aan derden doorgeven. De gegevens van beschikbare tolken worden enkel verstrekt aan medewerkers van politie en Justitie die zich voorafgaandelijk op de Talkin-applicatie hebben geregistreerd. De gebruiker heeft het recht zijn/haar gegevens in te kijken,  te verbeteren en te wissen.  Die gebruiker doet dat door in te loggen op zijn/haar profiel. Een verwijderd profiel gaat onherroepelijk verloren. Vragen of klachten kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: privacy@talkin.be. De klager die geen bevredigend antwoord krijgt, kan zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) .  

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel de vzw Lextra Lingua een redelijke zorg heeft besteed aan de aanmaak van de webapplicatie, garandeert de vzw Lextra Lingua niet dat de webapplicatie (Talkin) zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, noch dat de informatie die erdoor bekomen wordt volledig, juist en up-to-date is. De vzw Lextra Lingua wijst er met aandrang op dat de informatie verkregen via de webapplicatie (Talkin) voor evolutie vatbaar is en raden de gebruiker aan om de toepasselijkheid, de volledigheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie steeds te controleren. Voor zover de wet het toelaat, zal de vzw Lextra Lingua in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of indirect veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van de webapplicatie (Talkin) en in het bijzonder van de informatie die zich erin bevindt of die erdoor verkregen wordt. De webapplicatie (Talkin) kan hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. De links naar sites en informatiebronnen van derden worden ter informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld en impliceren geen goedkeuring, ondersteuning van of aansluiting van de vzw Lextra Lingua bij deze sites en bronnen. De vzw Lextra Lingua controleert deze sites en informatiebronnen van derden en hun inhoud niet en bieden geen enkele waarborg en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die erin is opgenomen en/of de voorstelling ervan. De aansprakelijkheid van de vzw Lextra Lingua is in elk geval, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot de vervanging of reparatie van de webapplicatie.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven (België).

 

Lextra Lingua vzw

Contactpersoon

E-mail: info@talkin.be -  info@lextra-lingua.be

Telefoon: +32477512481

http://www.lextra-lingua.be/

Lextra Lingua vzw

Ondernemingsnummer: 0847.409.024
Begindatum: 6 juli 2012
Maatschappelijke Naam: Lextra Lingua, vereniging van en voor beëdigd vertalers en beëdigd tolken, benaming in het Nederlands, sinds 11 juli 2014
Afkorting: Lextra-Lingua Benaming in het Nederlands, sinds 11 juli 2014
Adres van de maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 675 3010 Leuven sinds 24 mei 2013
Telefoonnummer: +32477512481
E-mailadres: info@lextra-lingua.be
Webadres: http://www.lextra-lingua.be/
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk sinds 6 juli 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1

Odoo image and text block

Tricks & tips


MOET IK BESCHIKBAARHEDEN INGEVEN?

MOET IK ONBESCHIKBAARHEDEN INGEVEN

U geeft een beschikbaarheid in:

Uw naam verschijnt in de zoekresultaten van bijvoorbeeld een politieagent.

U geeft geen beschikbaarheid in:

Uw naam verschijnt NIET in de zoekresultaten van bijvoorbeeld een politieagent.


 

HOE VUL IK MIJN BESCHIKBAARHEDEN IN?

HOE GEBRUIK IK HET SCHERM "COMMENTAAR"?

Als u een beschikbaarheid invoert, verschijnt automatisch het scherm “Beschikbaarheid aanpassen”. Daarin kunt u een opmerking invullen. Wat u in dat scherm invult, verschijnt in de zoekresultaten. Enkele tips.


Wees zo specifiek  mogelijk. Met de opmerking "Beschikbaar" weet de politieagent niet hoe laat u beschikbaar bent. Beter is bijvoorbeeld: “Beschikbaar van 9 – 18u”.


Specificeer uw werkelijke beschikbaarheid. Zeggen dat u beschikbaar bent wanneer u niet beschikbaar bent, helpt niemand.


- “Niet beschikbaar”. Als u niet beschikbaar bent, vul dan niets in! Aangeven dat u ONbeschikbaar bent, kan enkel tot verwarring leiden!
Als u niet opgeroepen worden, vul dan niets in! (DUS: NIET op een datum klikken + GEEN commentaar invullen! Dat is de enige manier om niet te verschijnen in een zoekresultaat van de vorderende overheid!